HENKILÖSTÖLAIN (523 / 99) 10§ edellyttämä rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Personal Body Health Kirén
Y-tunnus 2624789-6
Osoite Melkonkatu 16 A2, 00210 Helsinki
Puh 0406687178

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Toni Kirén
Puh 0406687178

2. Rekisterin nimi

Personal Body Health Kirén sähköinen ajanvaraus.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilön antaman suostumuksen perusteella suoritettavien henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on asiakkaiden tietojen yhdistäminen sähköisen ajanvarauksen tuottamiseen. Siksi Personal Body Health Kirén kerää asiakkaan yhteystietoja koskevia asioita.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteröityjen ryhmä koostuu yrityksen asiakkaista. Asiakkailta kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia asiakkaan sähköisen ajanvarauksen toteuttamisen kannalta. Asiakkaat antavat itse tietonsa varatessaan hoitoaikansa sähköisestä ajanvarauspalvelusta ensimmäistä kertaa. Samalla he hyväksyvät, että heidän tietonsa tallennetaan sähköiseen ajanvarausjärjestelmään.

5. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta ( PotL 13. ja HeTiL 3§7 kohta ). Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

6. Tietojen säilytys

Asiakastietoja säilytetään suojatussa sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä.

7. Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot ( HeTiL 26§ ) viivytyksettä ja maksutta. Tarkastus voidaan toteuttaa käynnin yhteydessä yrityksen omistajan kanssa, kun henkilöllisyys on varmennettu.

Asiakkaalla on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja pyynnöstä saada se kirjallisena.

Korjauspyyntö ja korjaus tulee tehdä yksilöidysti rajaten käynnin ja tarkistuksen yhteydessä yhdessä yrityksen omistajan kanssa.